Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice 
2. Załączniki:
• kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Bielice).


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia/pokój Nr 14/


Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielice, pokój Nr 3). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.