Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1.
2. Załączniki:
• pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.
(formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju)

3. Do wglądu:
• ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

4. Cudzoziemcy (poza obywatelami Unii Europejskiej, EFTA/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) przedkładają oryginał dokumentu, albo jego uwierzytelnioną kopię potwierdzający prawo do pobytu na terytorium RP, o którym mowa w art. 13. ust. 2, 2a, 4, 5 ww. ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.

5. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia /pokój Nr 14/.


Opłaty

Nie pobiera się.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice- BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.


Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1, art. 26. ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.