Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bielice

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach dot. wyłącznie działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.*

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach”
2. Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji, za udzielenie informacji pisemnej – 17,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice -BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia /pokój Nr 14/


Opłaty

Opłata skarbowa:
• za zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji, za udzielenie informacji pisemnej – 17,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bielice -BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.). Art. 23 i 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
• osobiście przez wnioskodawcę,
• za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

* W zakresie pozostałych wpisów urząd nie jest właściwy do udzielania informacji. Od 1 stycznia 2012 r. informacje o przedsiębiorcach, w tym również wykreślonych, którzy zakończyli działalność gospodarczą od 1 lipca 2011 r. są udostępniane internetowo na stronie ceidg.gov.pl poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.